CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣lòng gửi email khiếu nại đến email admin@eco-zenergy.com hoặc gọi điện thoại tới số hotline 0933 750 101 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.