dịch vụ iot

HỘI THẢO ONLINE WEBINAR

EcoSMART thường xuyên tổ chức hội thảo online các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào quản lý, tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả.

  • EEC (Energy Efficiency & Conservation).
  • OEE (Overall Equipment Effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 mặt nguồn lực – thời gian, chất lượng, và tốc độ vận hành – và qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.
  • RPV (Real-time Process Visualization Management) phương thức hiệu quả để chuyển đổi dữ liệu sản xuất sang những thông tin hữu ích, cho phép quản lý nhà máy ra những quyết định, có hướng xử lý, theo dõi kịp thời, mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp.
  • [Webinar] GIẢI PHÁP GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ | 22.10.2021 – ECM (Equipment condition monitoring) cung cấp phát hiện cảnh báo sớm về các sự kiện bất thường và không mong muốn bằng cách so sánh các mẫu lịch sử đã lưu với dữ liệu quy trình thời gian thực.

đăng ký